Факултет по химия и фармация на Софийския университет “Св. Климент Охридски”
През Новата 2018 г. предстои тържествено отбелязване на 130–та годишнина на  СУ „Св. Климент Охридски”. Освен това учебната 2017/2018 г. се очертава като знакова в академичното развитие на Факултета по химия и фармация – предстои завършването и дипломирането на Първия випуск магистри по фармация. Вече шеста година ФХФ успешно провежда и надгражда обучението на магистри по фармация, а от много преди това развива научна и изследователска дейност в областта на фармацевтичните науки.
В тази връзка създаденият от нас Студентски инициативен комитет, съставен от студенти и докторанти от ФХФ, водени от вътрешното си  убеждение, че сме същностна част от Алма Матер, реши, че чрез организиране на Национална студентска научна конференция по фармацевтични и химични науки ще дадем своя скромен принос в отбелязването на предстоящите знаменателни събития.
Целта на конференцията е да се предостави поле за изява за научноизследователската дейност на студентите, специализантите и докторантите и място за научен обмен.
Поканихме преподаватели както от Софийския университет, така и от други ВУЗ-ове в страната, които формират Научен комитет, който да оцени и допусне до участие в Конференцията най-добрите научни постижения на студентите.
Националната студентска научна конференция по фармацевтични и химични науки може да бъде първа стъпка към установяване на трайно институционално сътрудничеството между Фармацевтичните факултети в България и национално представените организации на фармацевтичните производители  и ще доведе до създаване на ползотворно взаимодействие между студентските организации и фармацевтичната индустрия в цялостното многоразнообразие и широкоаспектност на взаимотношенията академия-бизнес.
Вярваме, че е напълно възможно този научен форум да се превърне в ежегодна традиционна конференция, която да осигурява поле за изява на научните и изследователски постижения на студентите, специализантите и докторантите в областта на фармацията и химията, а и успоредно с това да осъществява активен контакт между науката и бизнеса.

Нашите партньори са:

Генерални спонсори на Конференцията са:

Основни спонсори на Конференцията са:

Спонсори на Конференцията са: