Научен комитет

Научният комитет е съставен от водещи специалисти в областта на фармацията и химията. Той ще оцени и допусне до пленарни доклади оценените като най-значими резюмета. В състава му влизат преподаватели от различни Университети в страната.

чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов
Факултет по химия и фармация на Софийския университет
доц. д-р Емил Христов, дф
Факултет по химия и фармация на Софийския университет
проф. д-р Огнян Петров
Факултет по химия и фармация на Софийския университет
проф. д-р Николай Данчев, дм
Фармацевтичен факултет на Медицински университет - София - Декан
проф. Диана Иванова, дбн
Факултет “Фармация” на Медицински университет - Варна - Декан
проф. Маргарита Касърова, дф
Фармацевтичен факултет на Медицински университет - Пловдив - Главен секретар
доц. Христо Цачев, дф
Факултет по химия и фармация на Софийския университет
доц. д-р Иванка Атанасова, дм
Медицински факултет на Софийския университет
доц. Евгени Григоров, дм
Факултет “Фармация” на Медицински университет - Варна
проф. Стефан Николов, дфн
проф. Светла Богданова, дфн
Факултет по химия и фармация на Софийския университет
доц. Христина Лебанова, дф
Факултет "Фармация" на Медицински университет - Плевен
доц. Татяна Зиколова, дф
Факултет по химия и фармация на Софийския университет
проф. д-р Стоян Гуцов
Факултет по химия и фармация на Софийския университет
доц. д-р Мариана Герова
Факултет по химия и фармация на Софийския университет
проф. дхн Тодор Дудев
Факултет по химия и фармация на Софийския университет
доц. д-р Христо Чанев
Факултет по химия и фармация на Софийския университет